tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  kolmio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet › Bentseeni
tr Bentseeni

Bentseeni on makeantuoksuinen, aromaattinen hiilivety, jota vapautuu ilmaan sekä fossiilisten polttoaineiden että puun palaessa.

Myös bensiini- ja liuotinhöyryissä on tätä herkästi haihtuvaa hiilivetyä. Reformuloidun bensiinin käyttöönotto 1990-luvun alussa vähensi liikenteen bentseenipäästöjä.

  huoltis
uuni  

Puun pienpoltto aiheuttaa nykyisin yli puolet bentseenipäästöistä Suomessa. Liikenteen osuus päästöistä on noin 30 % ja teollisuuden 10%.

Korkeille bentseenipitoisuuksille altistuminen lisää ihmisten syöpään sairastumisen riskiä.

Lisäksi bentseeni osallistuu muiden herkästi haihtuvien hiilivetyjen (ns. VOC-yhdisteet) kanssa otsonin muodostukseen valokemiallisissa reaktioissa.

     
Bentseenin määrää ilmassa ei pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joten reaaliaikaisia tuloksia ei saada näytettäväksi ilmanlaatuportaalissa. Näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin perustuvien mittausten perusteella bentseenipitoisuudet Suomessa jäävät selvästi alle vuosiraja-arvon 5 µg/m3.
 
bentseeni
 
Lisätietoa ilmanlaadun alustavassa arvioinnissa (pdf-muotoinen tiedosto, koko 5 MB) .
 
tr
alapalkki
tr