tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  kolmio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
trans
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet › Raskasmetallit
tr Raskasmetallit

Hengitysilman korkeat arseeni-, kadmium- ja nikkelipitoisuudet ovat uhka ihmisten terveydelle. Metallien jalostuksessa käsitellään näitä aineita sisältäviä malmeja ja tästä toiminnasta tulee myös päästöjä ilmaan.  Päästömäärät ovat kuitenkin pienentyneet voimakkaasti parin viime vuosikymmenen aikana teknologian kehittymisen myötä. 

Myös fossiilisten polttoaineiden käytöstä sekä hallitsemattomasta jätteiden poltosta pääsee raskasmetalleja ilmaan.   Suomessa korkeimpia As-, Cd- ja Ni-pitoisuuksia on kuitenkin mitattu juuri metallijalostusteollisuuden lähiympäristössä.

Ilmassa raskasmetallit ovat tyypillisesti kiinnittyneinä hiukkasiin (PM2.5 ja PM10). Hiukkasten As-, Cd- ja Ni-pitoisuutta ei kuitenkaan pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joten reaaliaikaisia tuloksia näistä aineista ei saada näytettäväksi ilmanlaatuportaalissa.

Näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin perustuvia mittauksia on vielä varsin vähän, mutta niiden määrä tullee lisääntymään lähivuosina.

labrassa
 
metallit
 
Vuoteen 2013 mennessä arseenipitoisuuden vuosikeskiarvo ilmassa ei saa ylittää tavoitearvoa 6 nanogrammaa kuutiometrissä (ng/m3), kadmiumin  5 ng/m3 ja nikkelin  20 ng/m3. Suomessa tällaisia pitoisuustasoja esiintynee vain suurten metalliteollisuuden tehdaskokonaisuuksien lähiympäristössä.

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta löydät ympäristöhallinnon sivuilta. Paljon lisätietoa raskasmetalleista on myös Ilmanlaadun alustavassa arvioinnissa (pdf-muotoinen raportti, koko 23 MB).

 
tr
alapalkki
tr