tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  kolmio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
trans
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet ›Typpidioksidi
tr Typpidioksidi
Typpidioksidi (NO2) on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu, ekosysteemeihin päädyttyään se puolestaan aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista. Typpidioksidi on osallisena myös toisen ilmansaasteen, otsonin, muodostumisessa.

Typpidioksidia pääsee ilmaan kaikessa palamisessa. Suomessa typpidioksidin kokonaispäästöstä noin 65 % tulee energiatuotannosta ja teollisuusprosesseista  ja loput 35 % liikenteestä.  Kaupunkien ilmanlaatuun liikenteellä on päästöosuuttaan suurempi vaikutus, koska liikenteen päästö tapahtuu maanpinnan tasolle suoraan hengitysilmaan.

Typpidioksidi on ongelmallisin suurimpien kaupunkiemme keskustoissa. Niissä typpidioksidipitoisuudet tyypillisesti kohoavat aamuruuhkan myötä. Korkeimmat pitoisuudet kertyvät katukuiluihin, joissa saasteiden laimeneminen on heikkoa.  Pahimmat tilanteet syntyvät usein tyyninä talvipäivinä,  jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan.

pakokaasut
no2_2005
 
Tieliikenteen typpidioksidipäästöt ovat hiljalleen laskemassa katalysaattorilla varustettujen autojen syrjäyttäessä vanhat mallit arviolta vuoteen 2010 mennessä. Kaupunkien ilmanlaadun mittauksissa pitoisuuksien vähenemistä alkaa myös tulla esiin, tosin tilanne vaihtelee mittausasemittain.
 
Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta. Liikenteen pakokaasupäästöistä on runsaasti lisätietoa VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmässä.
 
tr
alapalkki
tr