tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
  kolmio Rikkidioksidi
  kolmio Typpidioksidi
  kolmio Hengitettävät hiukkaset
trans
  kolmio Pienhiukkaset
  kolmio Hiilimonoksidi
  kolmio Otsoni
  kolmio Haisevat rikkiyhdisteet
trans
  kolmio Raskasmetallit
  kolmio PAH-yhdisteet
  kolmio Bentseeni
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
neliö Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Ilmansaasteet › PAH-yhdisteet
tr PAH-yhdisteet
Polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa syntyy ja pääsee ilmaan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä.  Ilmansaasteiden joukossa PAH-yhdisteet ovat vaarallisimmasta päästä, sillä useat niistä ovat syöpää aiheuttavia eli karsinogeenisia  aineita. PAH-yhdisteitä pääsee ilmaan kaikessa orgaanisen aineen palamisessa, mutta kaupunki-ilmassa merkityksellisimmät lähteet ovat tieliikenteen pakokaasut ja  puun pienpolton savukaasut. Teollisuudenaloista mm. valimoista ja koksaamoista pääsee ilmaan PAH-yhdisteitä.   savua
pakokaasua   Paitsi hengitysilman kautta PAH-yhdisteitä voi kulkeutua ihmisten elimistöön myös ruuan mukana esimerkiksi grillatutuista ja savustetuista ruuista tai ihon kautta esim. puunkyllästysaineena ja kosteuseristeenä käytetystä kreosootista. Tupakansavussa PAH-yhdisteitä on erittäin paljon.
Karsinogeeniset PAH-yhdisteet ovat ilmassa kiinnittyneinä hiukkasiin (PM2.5 ja PM10). Hiukkasten PAH-pitoisuutta ei kuitenkaan pystytä mittaamaan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla, joten reaaliaikaisia tuloksia näistä aineista ei saada näytettäväksi ilmanlaatuportaalissa.  Näytteenkeräykseen ja laboratorioanalyysiin perustuvia mittauksia on vielä varsin vähän, mutta niiden määrä tullee lisääntymään lähivuosina.   pienpoltto
 
Tunnetuin ja tutkituin PAH-yhdiste on bentso(a)pyreeni (BaP)  ja sitä käytetään syöpää aiheuttavien PAH-yhdisteiden edustajana.  Vuoteen 2013 mennessä BaP-pitoisuuden vuosikeskiarvo ilmassa ei saa ylittää tavoitearvoa 1 nanogrammaa kuutiometrissä (ng/m3). Tavoitearvoa hipovia pitoisuustasoja on Suomessa mitattu puunpolttoa runsaasti käyttävillä pientaloalueilla sekä rauta- ja terästeollisuuslaitostosten tuntumassa.
BaP
 
tr
alapalkki
tr