tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
  kolmio Raja-arvot
  kolmio Tavoitearvot
  kolmio Kynnysarvot
  kolmio Ohjearvot
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
nelio Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Säädökset ja ohjeet › Ohjearvot
tr Ohjearvot
Yleisön suuntaan näkyvimmät ilmanlaatunormit ovat nykyään EU:n  raja- ja tavoitearvot erilaisine tiedotusvelvoitteineen.  Vuonna 1996 voimaantulleet kansalliset ohjearvot ovat ensisijaisesti  ympäristöviranomaisten käytössä suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä. Niitä käytetään esimerkiksi päästöjä aiheuttavan toiminnan  ympäristölupamenettelyssä.
 
Yhdiste Aika Ohjearvo µg/m3 Tilastollinen määrittely
Rikkidioksidi SO2 Tunti
Vuorokausi
250
80
Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Typpidioksidi NO2 Tunti
Vuorokausi
150
70
Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Hiilimonoksidi CO Tunti
Kahdeksan tuntia
20000 8000 Tuntikeskiarvo
Liukuva keskiarvo
Kokonaisleijuma TSP Vuorokausi
Vuosi
120
50
Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste Vuosikeskiarvo
Hengitettävät hiukkaset PM10 Vuorokausi 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Haisevat rikkiyhdisteet TRS Vuorokausi 10 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo, ilmaistaan rikkinä
 
 
Lisäksi ekosysteemien suojelemiseksi pitkän ajan tavoitteena on, ettei rikkilaskeuma ylitä 0,3 grammaa neliölle vuodessa.
voimala
 
Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.
 
tr
alapalkki
tr