tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
  kolmio Raja-arvot
  kolmio Tavoitearvot
  kolmio Kynnysarvot
  kolmio Ohjearvot
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
nelio Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Säädökset ja ohjeet › Raja-arvot
tr Raja-arvot
Terveyshaittojen ehkäiseminen
Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille korkeimmat sallitut pitoisuudet, joiden ylittyessä viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi. Raja-arvot ovat Euroopan unionin sitovimmat ilmanlaatunormit.
 
Terveysrajat
Yhdiste Aika Raja-arvo*
µg/m3
Sallitut ylitykset vuodessa
Rikkidioksidi
SO2
Tunti
Vuorokausi
350
125
24
3
Typpidioksidi
NO2
Tunti
Vuosi
200
40
18
-
Hengitettävät  hiukkaset
PM10
Vuorokausi
Vuosi
50
40
35
-
Pienhiukkaset
PM2.5
Vuosi 25  
Lyijy
Pb
Vuosi 0.5 -
Bentseeni
C6H6
Vuosi 5 -
Hiilimonoksidi
CO
8 tuntia 10 000 -
trans      
*Kustakin tunti- ja vuorokausiraja-arvopitoisuuden ylityksestä on viipymättä tiedotettava väestölle. Nämä ylitykset on listattu sivulla Ilmanlaatu nyt -> ylitykset
 
Suomen oloissa merkityksellisimmät raja-arvot ovat typpidioksidin vuosiraja-arvo ja hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvo. Muiden ylittyminen on mahdollista lähinnä vakavan häiriötilanteeen seurauksena teollisuusympäristössä tai hyvin poikkeuksellisissa meteorologisissa olosuhteissa liikenneympäristöissä.
 
Kasvillisuuden suojeleminen
Lisäksi kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu omat kriittiset tasot.
 
Yhdiste Aika Kriittinen taso
µg/m3
Rikkidioksidi
SO2
Vuosi/
Talvikausi
20
Typen oksidit
NO+NO2
Vuosi 30
tausta-alue
 

Kasvillisuuden suojelun raja-arvoja tulee soveltaa metsä- ja maaseutualueilla eli niin sanotuilla tausta-alueilla. Suomessa tausta-alueiden pitoisuudet jäävät selvästi näiden raja-arvojen alle.

 
Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.
 
tr
alapalkki
tr