tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
  kolmio Raja-arvot
  kolmio Tavoitearvot
  kolmio Kynnysarvot
  kolmio Ohjearvot
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
nelio Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Säädökset ja ohjeet
tr Säädökset ja ohjeet

Ihmisten terveyden ja viihtyvyyden tai ekosysteemien suojelemiseksi ulkoilman saasteiden pitoisuuksille on säädetty eriasteisia rajoituksia. Säänneltyjä yhdisteitä tai yhdisteryhmiä on tällä hetkellä Suomessa neljätoista. Euroopan unionin alueella ulkoilman laatuvaatimukset on määritelty raja-arvoilla. Niin sanotuilla tavoitearvoilla puolestaan pyritään ohjaamaan ilmanlaadun kehitystä suotuisaan suuntaan pitemmällä tähtäimellä. Kynnysarvot taas määrittelevät tason, jonka ylittyessä on välittömästi tiedotettava tai jopa varoitettava ilmansaasteiden pitoisuuksien äkillisestä kohoamisesta. Näiden EU:n säädösten lisäksi Suomessa on voimassa kansalliset ohjearvot.

Liput
 
    Kullekin yhdisteelle voimassa olevat määräykset
Säännelty yhdiste Symboli Raja-arvo Tavoitearvo Kynnysarvo Ohjearvo
Rikkidioksidi SO2
ruksi
 
ruksi
ruksi
Typpidioksidi NO2
ruksi
 
ruksi
ruksi
Typen oksidit NOx
ruksi
     
Hengitettävät hiukkaset PM10
ruksi
   
ruksi
Pienhiukkaset PM2.5
ruksi
     
Lyijy Pb
ruksi
     
Bentseeni C6H6
ruksi
     
Hiilimonoksidi CO
ruksi
   
ruksi
Otsoni O3  
ruksi
ruksi
 
Arseeni As  
ruksi
   
Kadmium Cd  
ruksi
   
Nikkeli Ni  
ruksi
   
Bentso[a]pyreeni B[a]P  
ruksi
   
Kokonaisleijuma TSP      
ruksi
Haisevat rikkiyhdisteet TRS      
ruksi
           
 
 
tr
alapalkki
tr