tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Ilmansaasteet
tr
neliö Saasteet ja terveys
tr
neliö Ilmanlaatuindeksi
tr
neliö Säädökset ja ohjeet
  kolmio Raja-arvot
  kolmio Tavoitearvot
  kolmio Kynnysarvot
  kolmio Ohjearvot
tr
neliö Syventävää tietoa
tr
nelio Julkaisuja
     
tr tr
tr Tietoa ilmansaasteista › Säädökset ja ohjeet › Tavoitearvot
tr Tavoitearvot
Terveyshaittojen ehkäiseminen
Tavoitearvot ovat sitovuudeltaan hieman löysempiä kuin raja-arvot.  Tavoitearvoihin tulee pyrkiä käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa ja muita  kustannustehokkaita keinoja. Tavoitearvot on annettu esimerkiksi otsonille, jolle kaukokulkeutuminen on merkittävää, ja jonka pitoisuuksia ei pystytä alentamaan pelkästään kansallisin toimin.
 
tavoiteterveys
Yhdiste Aika Tavoitearvo
µg/m3
Voimassa
Otsoni O3 Kahdeksan tunnin
liukuva keskiarvo
120 µg/m3
saa ylittyä 25 kertaa/vuosi
kolmen vuoden keskiarvona
01.01.2010
Arseeni As Vuosikeskiarvo 0,006 01.01.2013
Kadmium Cd Vuosikeskiarvo 0,005 01.01.2013
Nikkeli Ni Vuosikeskiarvo 0,020 01.01.2013
Bentso[a]pyreeni Vuosikeskiarvo 0,001 01.01.2013
 
Kasvillisuuden suojeleminen
Otsoni on haitallista myös kasvillisuudelle. Haitallisuus on riippuvainen kasvukauden aikaisista korkeista otsonipitoisuuksista ja niiden  kestosta. Niinpä otsonin tavoitearvo perustuu altistusaikaan. AOT40-otsonialtistusindeksi lasketaan 80 µg/m3 ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 µg/m3 erotuksen kumulatiivisena summana. Summa kertyy vuosittain 1.5.-31.7. välisenä aikana, ja sitä laskettaessa huomioidaan klo 9.00 ja 21.00 välillä mitatut tuntipitoisuudet.
 
Yhdiste Määrittely Tavoitearvo vuodelle 2010 Pitkän tähtäimen tavoite
Otsoni O3 80 µg/m3 ylittävien tuntiarvojen summa 18000 µg/m3h laskettuna viiden vuoden keskiarvona 6000 µg/m3h
lehtipuun oksa
 
Otsonipitoisuudet ylittävät sekä terveyshaittojen ehkäisemiseksi että kasvillisuuden suojelemiseksi annetut pitkän tähtäimen tavoitetasot laajoilla alueilla vuosittain.
 
Tarkempaa tietoa näistä säädöksistä ympäristöhallinnon sivuilta.
 
tr
alapalkki
tr