tr tr tr
kuvakollaasi
www.ilmanlaatu.fi Yhteystiedot ohje Linkit Palaute Sivukartta
palkki ilmanlaatu nyt tarkistetut mittaustulokset ilmanlaadun mittaaminen tietoa ilmansaasteista palkki
varjo
tr
tr tr tr
neliö Tietoa palvelusta
tr
neliö Käyttöehdot
tr
neliö Rekisteriseloste
tr tr
tr Palvelun käyttöehdot
tr Ilmanlaatuportaalin verkkopalvelun käyttöehdot - ajankohtaiset ilmanlaadun mittaustiedot

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Ilmanlaatuportaalissa (palvelu) Ilmatieteen laitoksen (palvelun ylläpitäjä) ja ilmanlaadun mittaajien ja/tai mittauksista vastaavien viranomaisten tai organisaatioiden (tiedontoimittaja) välillä jälkimmäisten lähettäessä ajankohtaisia ilmanlaadun mittaustietojaan julkaistavaksi Ilmanlaatuportaalin verkkosivustossa.

Ilmanlaatuportaali julkaistaan osoitteessa www.ilmanlaatu.fi.

Ehdot

1. Palvelun kuvaus

Ilmanlaatuportaali on Ilmatieteen laitoksella ylläpidettävä kaikille avoin ja maksuton palvelu, jonka kautta Suomen ilmanlaatuun liittyvä tieto on saatavilla Internetistä. Ilmanlaatuportaalin verkkosivusto koostuu dynaamisista sivuista, joilla julkaistaan ilmanlaadun mittaajien lähettämiä ajankohtaisia ilmanlaadun pitoisuustietoja ja niistä johdettuja laskennallisia suureita. Sivusto sisältää myös staattisia osia, joissa annetaan ilmansaasteisiin ja niiden mittaamiseen liittyvää tietoa. Myöhemmässä vaiheessa palvelun kautta tulevat saataville myös ilmanlaadun mittaajilta vuosittain koottavat tarkistetut pitoisuustiedot. Näiden tietojen osalta palvelu on osa ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 27§).

Kaikki Suomessa ilmanlaatua mittaavat tai mittauksista vastaavat viranomaiset, organisaatiot tai muut tahot voivat halutessaan ryhtyä lähettämään ajankohtaisia mittaustuloksiaan julkaistavaksi Ilmanlaatuportaalissa ilmoittamalla siitä palvelun ylläpitäjälle ja noudattamalla tältä saamiaan ohjeita. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa kustannuksista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tiedontoimittajalle tietojen lähettämisestä.

Aloittaessaan mittaustulosten lähettämisen palveluun tiedontoimittaja sitoutuu samalla noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja.

2. Tiedontoimittajan oikeudet ja velvollisuudet

Ennen mittaustulosten lähetyksen aloittamista tiedontoimittajan on ilmoitettava palvelun ylläpitäjälle mittaustuloksista vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot, jotka julkaistaan palvelussa mittaustulosten yhteydessä lisätietojen antajana. Lisäksi palvelun ylläpitäjän käyttöön on annettava niiden henkilöiden yhteystiedot, joille ilmoitetaan mittaustuloksissa mahdollisesti havaituista poikkeavuuksista, raja- ja kynnysarvojen ylityksistä sekä palvelussa tapahtuvista muutoksista tai virhetilanteista. Tiedontoimittajalla on velvollisuus ilmoittaa palvelun ylläpitäjälle viipymättä yhteyshenkilön tai yhteystietojen muuttumisesta.

Aloittaessaan mittaustulosten lähetyksen tiedontoimittaja saa palvelun ylläpitäjältä tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tiedontoimittaja sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Tiedontoimittaja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Tiedontoimittaja on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista.

Palvelun ylläpitäjä tekee automaattiset kelpoisuustestit palveluun lähetetyille mittaustuloksille ennen tulosten tallentamista palvelun tietojärjestelmään. Kelpoisuustestien perusteella kukin mittaustulos liputetaan ja joko näytetään palvelussa (hyväksytyksi ja epäilyttäväksi merkityt) tai jätetään näyttämättä (hylätyksi merkityt). Epäilyttäväksi ja hylätyksi merkityistä mittaustuloksista lähetetään automaattinen ilmoitus tiedontoimittajan haluamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tiedontoimittaja voi halutessaan määritellä itse omien mittaustulostensa kelpoisuustesteissä käytettävät kynnysarvot; muussa tapauksessa testaamiseen käytetään palvelun ylläpitäjän määrittelemiä oletusarvoja.

Palveluun saapuneista mittaustuloksista lasketaan palvelun tietotuotantojärjestelmässä mittausasemakohtaiset ilmanlaatuindeksit, jotka näytetään palvelussa mittaustietojen lisäksi. Tiedontoimittaja voi halutessaan määritellä mille asemille indeksi lasketaan ja mitkä mitattavista komponenteista kullakin asemalla otetaan mukaan laskentaan; muussa tapauksessa laskennassa käytetään kaikkia asemilla mitattavia indeksikomponentteja.

Palvelun tietotuotantojärjestelmässä palveluun saapuneita mittaustuloksia verrataan automaattisesti voimassaoleviin ilmanlaadun raja- ja kynnysarvoihin. Raja- tai kynnysarvojen ylitykset julkaistaan palvelun sivustossa ja niistä lähetetään ilmoitus tiedontoimittajan haluamaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmanlaatuasetuksen (711/2001) 5§:ssä tarkoitettujen rikkidioksidin tai typpidioksidin varoituskynnysten ylittyessä kuntien on tämän lisäksi tiedotettava ylityksestä Ilmanlaatuasetuksen edellyttämällä tavalla (Ilmanlaatuasetus 711/2001, 11§:n 2 momentti).

Tiedontoimittaja vastaa itse omien mittaustulostensa laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedontoimittajalla on oikeus korjata havaitsemiaan tai palvelun automaattisen tietotuotantojärjestelmän havaitsemia virheellisiä mittaustuloksia lähettämällä tulokset uudelleen tai mittauksiin liittyviä metatietoja ilmoittamalla muutoksista palvelun ylläpitäjälle.

Ajankohtaisten tunneittaisten mittaustulosten lähettäminen palveluun ei poista tiedontoimittajan velvollisuutta ylläpitää alkuperäisiä mittaustuloksia omissa järjestelmissään siihen asti kun ne on tarkistettuina raportoitu ympäristönsuojelun tieto­järjestelmään (Ilmanlaatuasetus 711/2001, 14§).

Tiedontoimittaja voi milloin tahansa lopettaa ajankohtaisten mittaustietojensa lähettämisen tai estää niiden julkaisemisen palvelussa ilmoittamalla siitä palvelun ylläpitäjälle.

3. Palvelun ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus tarvittaessa muuttaa tiedontoimittajan käyttäjätunnusta ja salasanaa tai estää niiden käyttö mikäli niitä on käytetty väärin tai hyvän tavan vastaisesti tai tietojen lähetyksestä muuten aiheutuu häiriöitä palvelussa tai ylläpitäjän tietojärjestelmässä.

Ylläpitäjä huolehtii palveluun lähetettävien ajankohtaisten ilmanlaadun mittaustulosten ja metatietojen vastaanotosta ja automaattisista tarkistuksista sekä tallentaa tiedot omaan tietojärjestelmäänsä. Jos palveluun jo kertaalleen lähetettyjä tietoja korjataan tai muutetaan, muuttunut tieto versioidaan ja tallennetaan palvelun tietojärjestelmään. Palvelussa näytetään aina tiedosta viimeksi tallennettu versio.

Ylläpitäjä huolehtii palveluun lähetettyjen ajankohtaisten ilmanlaadun mittaustulosten säilyttämisestä ja varmistamisesta omassa tietojärjestelmässään kunnes ne korvautuvat tarkistetuilla tiedoilla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Palvelun ylläpitäjä ei luovuta palvelun tietojärjestelmään tallennettuja ajankohtaisia mittaustuloksia ulkopuolisille muutoin kuin palvelun verkkosivuston kautta. Poikkeuksena tähän tietojärjestelmästä raportoidaan kuitenkin ajankohtaisia otsonitietoja Euroopan ympäristöviraston (EEA) otsonisivustolle tiedontoimittajien kanssa erikseen sovitulla tavalla. Tarvittaessa raportointia EEA:lle voidaan laajentaa myös muihin yhdisteisiin.

Palvelun ylläpitäjä voi käyttää tietojärjestelmäänsä tallennettuja tietoja omassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan sekä viranomais- ja asiantuntijatehtäviensä hoitamisessa.

Ylläpitäjällä on oikeus tuottaa palvelu ja sen verkkosivusto parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa palvelun rakennetta ja sisältöä ilmoituksetta.

Ylläpitäjällä on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä palvelun teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai ylläpitäjän yleisten tietojärjestelmien asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Ylläpitäjä pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa palvelun käyttäjille.

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen tietojen vastaanottoon tai niiden julkaisemiseen, ylläpitäjä pyrkii minimoimaan tiedontoimittajiin kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Ylläpitäjä ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta.

4. Tietosuoja

Www.ilmanlaatu.fi-verkkopalvelun ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Palvelun ylläpitäjä rekisteröi ne yhteystiedot, jotka tiedontoimittaja ilmoittaa itsestään aloittaessaan mittaustulosten lähettämisen palvelun tietojärjestelmään.

Palvelussa julkaistaan tiedontoimittajan määrittelemän henkilön tai tahon välttämättömät yhteystiedot tiedontoimittajan mittaustulosten yhteydessä lisätietojen antajana. Muuten ilmoitettuja yhteystietoja ei julkaista palvelussa eikä luovuteta ulkopuolisille.

Tiedontoimittajan ilmoittamia yhteystietoja voidaan käsitellä ja käyttää palvelun kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.


Muut ehdot

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Tiedontoimittajalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista palvelun verkkosivustossa sekä tiedontoimittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

(Versio 13.6.2007)

 
tr
alapalkki
tr